MENU

Pekeliling Am Negeri Bilangan 1/2008

Kod Etika Anggota Perkhidmatan Awam

Negeri Kelantan

 

Tujuan

  • Pekeliling Am ini dikeluarkan bagi memaklumkan kepada Ketua-ketua Jabatan Kerajaan, Ketua-Ketua Badan Berkanun, Ketua-Ketua Jajahan serta Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan pemakaian Kod Etika anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kerajaan negeri menerusi persidangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Bil. 2/174/2008 (86) pada 23 Januari 2008.

Pendahuluan / Latar Belakang

  • Pentadbiran Negeri telah menyediakan Kod Etika Anggota Perkhidmatan Awam Negeri sebagai satu garis panduan tatakelakuan untuk dipakai dan dipatuhi semua Anggota Perkhidmatan Awam Negeri. Ianya hendaklah dihayati dan diamalkan dalam menjalankan tugas dan kehidupan di luar pejabat sepanjang perkhidmatan.

Visi

  • Untuk menjadikan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan yang bermanfaat sepanjang masa.

Misi

  • Ke arah Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan yang beretika dan berakhlak mulia.

Objektif

  • Untuk melahirkan anggota perkhidmatan yang berpegang teguh dan menghayati ajaran agama.
  • Untuk melahirkan anggota perkhidmatan awam yang relevan kepada stakeholders dan pelanggan.
  • Untuk melahirkan anggota perkhidmatan awam yang beretika, berakhlak mulia dan berintergriti tinggi sepanjang masa.